CÔNG TY CP TƯ VẤN & DV THUẾ TOÀN VIỆT
63 Văn Tiến Dũng P.Tân An, TP.BMT - Đăklăk
Tel: (0500) 355.0999 - Fax (0500)375 4567
www.toanviet.vn - thaoktvi@yahoo.com
  SẢN PHẨM PHẦN MỀM
  PM KẾ TOÁN ACSOFT (Cập nhật TT 133, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017)
  PM KẾ TOÁN TVSOFT
  PM KẾ TOÁN VIETSUN
  DỊCH VỤ KẾ TOÁN
  TƯ VẤN KẾ TOÁN
  BÁO CÁO THUẾ
  CKS VIETTEL - CA
 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Mrs: Thảo  
  0978 400 336
  (0500) 8585.456
Mr: Toàn  
  0905 805 605
  (0500) 355.0999


  THỐNG KÊ
Lượt truy cập166659
PM KẾ TOÁN ACSOFT (Cập nhật TT 133, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017)

 ACsoft được thiết kế động phù hợp với các mô hình tổ chức kế toán khác nhau của các loại hình doanh nghiệp: sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, xây dựng, xây lắp… Các Doanh nghiệp có thể tuỳ thuộc vào đặc thù hoạt động, yêu cầu quản lý của từng giai đoạn để điều chỉnh hệ thống phù hợp.


Giới thiệu tính năng cơ bản của phần mềm


I. HỆ THỐNG CÁC TÍNH NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ACsoft


+ Tính năng chung trong phần mềm:


 Được cập nhật theo TT 200-BTC hoặc TT 133-BTC mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp.


 Phần mềm được lập trình trên các công cụ mới nhất và chạy tốt trên tất cả các hệ điều hành Windows. Dễ sử dụng, giao diện thân thiện, trực quan bằng tiếng việt.


 Hỗ trợ tối đa các nguyên lý hạch toán kế toán, cập nhật TT60/2007/TT-BTC ban hành ngày14/06/2007 và các chuẩn mực kế toán mới nhất của Bộ Tài chính.


 In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hoá đơn và báo cáo thuế VAT đầu vào, VAT đầu ra, tờ khai thuế GTGT, … và các tính năng khác. Có tích hợp và chuyển đổi dữ liệu qua chương trình “ Hỗ trợ kê khai – HTKK ” của Tổng Cục Thuế ban hành.


 Hình thức sổ kế toán : Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ.


 Phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho: Tính giá bình quân gia quyền, Tính giá vốn bình quân theo kỳ, Tính giá vốn nhập trước - xuất trước


 Phương pháp tập hợp và phân bổ giá thành SP: Theo định mức, theo hệ số, theo giá kế hoạch của thành phẩm, NVL chính, nhân công, theo nhóm…và phân bổ tùy chọn.


 Kết xuất dữ liệu ra Excel theo yêu cầu, kết chuyển số dư hàng năm.


 Hệ thống bảo mật, chia sẻ dữ liệu cao, phân quyền cho từng đối tượng sử dụng.


+ Kế toán vốn bằng tiền:


 Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều loại ngoại tệ, tiền mặt tại quỹ.


 Theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau.


 Theo dõi thanh toán thu – chi tiền mặt theo khách hàng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí.


 In trực tiếp phiếu thu – chi trên máy với nội dung , chi tiết đầy đủ.


+ Kế toán nhập xuất hàng, tồn kho:


 ACsoft quản lý tổng hợp và chi tiết theo chỉ tiêu số lượng và giá trị các loại vật tư, hàng hoá, thành phẩm, công cụ theo từng kho và tổng kho, theo nhà cung cấp, khách hàng và theo các tiêu thức quản trị tuỳ chọn.


 Tự động tính toán và thông báo số lượng hàng tồn kho và đơn giá vốn bình quân tại thời điểm xuất kho.


 In trực tiếp các phiếu nhập – xuất kho, hoá đơn bán hàng.


+ Kế toán khác:


 ACsoft quản lý và theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, các hoá đơn dịch vụ, các khoản bù trừ công nợ.


 Thực hiện các bút toán điều chỉnh về doanh thu, chi phí, công nợ cuối kỳ.


+ Kế toán các đơn vị xăng dầu:


 Nhập xuất xăng dầu, theo dõi lệ phí giao thông. Tính toán tồn kho xăng dầu.


 Tính toán tỷ lệ hao hụt xăng dầu, làm cơ sở hạch toán chi phí.


+ Tài sản cố định:


 ACsoft báo cáo tình hình sử dụng TSCĐ của toàn doanh nghiệp theo từng bộ phận sử dụng, từng nhóm, loại tài sản, từng đối tượng. Tính chi phí theo nguyên giá, số khấu hao và nguồn hình thành tài sản.


 Tự động tính, phân bổ khấu hao TSCĐ hàng tháng theo một tỉ lệ nhất định hoặc được điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Công cụ dụng cụ:


 ACsoft báo cáo tình hình sử dụng công cụ dụng cụ của toàn doanh nghiệp theo từng bộ phận sử dụng, từng đối tượng. Tính chi phí theo nguyên giá, số đã phân bổ và số còn lại chưa phân bổ.


 Tự động tính, phân bổ CCDC hàng tháng theo một tỉ lệ nhất định hoặc được điều chỉnh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Kế toán tổng hợp:


 ACsoft hạch toán riêng các loại tiền lương đã trả, phải trả, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định.


 Phân bổ chi phí và hạch toán giá thành sản phẩm:


  ACsoft hạch toán giá thành chi tiết đến từng sản phẩm, dịch vụ. Tự động kết chuyển hoặc cho phép người sử dụng lựa chọn các tiêu thức phân bổ chi phí: NVL chính, VL phụ, CP nhân công, CPSX chung … phù hợp yêu cầu quản lý.


 ACsoft cho phép bổ sung giá thành nhập kho, giá thành tiêu thụ của từng công đoạn sản xuất phù hợp với đặc thù SXKD của doanh nghiệp.


 Tự động tính và lập bảng giá thành, các báo cáo liên quan đến giá thành sản phẩm.


 Xác định kết quả kinh doanh:


 ACsoft tự động kết chuyển thu nhập và chi phí để xác định kết quả kinh doanh chi tiết của từng hoạt động, sản phẩm, dịch vụ.


 Kế toán xác định thuế TNDN để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ .


II. HỆ THỐNG BÁO CÁO


1. Hệ thống báo cáo tài chính, thuế:


 Báo cáo hàng tháng: - Bảng kê thuế GTGT đầu vào: Bảng kê thuế GTGT đầu vào (Mẫu theo quy định của TT60/2007/TT-BTC, nội dung báo cáo theo thông tư 32/2007/TT-BTC) có thể In hàng tháng, hàng Quí, Năm tuỳ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. Bảng kê thuế GTGT đầu vào cho phép lập theo từng tỷ lệ thuế hoặc lập toàn bộ. Cho phép kê khai thuế các chứng từ không phát sinh thuế. - Bảng kê thuế GTGT đầu ra: Bảng kê thuế GTGT đầu ra (Mẫu theo quy định của TT60/2007/TT-BTC, nội dung báo cáo theo thông tư 32/2007/TT-BTC) cũng có thể lấy In hàng tháng, quí, năm theo yêu cầu. Người sử dụng có thể lấy báo cáo theo từng mức thuế suất hoặc toàn bộ bảng kê thuế. - Tờ khai thuế GTGT hàng tháng: Hàng tháng chương trình cho phép người sử dụng tích hợp dữ liệu trên bảng kê thuế đầu vào và bảng kê thuế đầu ra. Trên cơ sở đó, lập và In tờ kê khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.


 Báo cáo theo kỳ kế toán: Gồm các báo cáo phải nộp cho cơ quan thuế, tài chính, thống kê … theo quy định của Bộ Tài chính. Như: Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối tài khoản, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh tài chính, Lưu chuyển tiền tệ.


2. Hệ thống sổ sách kế toán:


 Sổ kế toán chi tiết: Phản ánh phát sinh trong kỳ của bất kỳ một tài khoản, tiểu khoản, một mã cấp chi tiết nào đó theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ: sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết vật tư…


 Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản: Phần này giúp cho bạn lấy được báo cáo tổng hợp chi tiết (Bảng kê tài khoản) về số phát sinh trong kỳ của bất kỳ một tài khoản, tiểu khoản, một mã cấp chi tiết nào đó theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ. Như các báo cáo nhập xuất tồn, công nợ, ngân hàng, tạm ứng, bảng kê cuối kỳ của hàng hoá, thành phẩm, nguyên vật liệu...


 Sổ kế toán và các sổ cái: Doanh nghiệp lựu chọn hình thức sổ kế toán, phần mềm cho phép bạn in các loại sổ cho phù hợp với hình thức kế toán đã chọn.


3. Hệ thống báo cáo quản trị:


 Nhật ký hàng hoá: Người sử dụng có thể lập các nhật ký mua hàng hoặc nhật ký bán hàng. Các chỉ tiêu theo nhà cung cấp, theo mặt hàng….


 Báo cáo doanh thu:Cho biết chi tiết, tổng hợp doanh thu, các khoản giảm trừ và doanh thu thuần của các nghiệp vụ phát sinh theo từng ngày, từng mặt hàng.


 Báo cáo đại lý: Theo dõi hàng gửi bán, hàng đã bán, công nợ của đại lý theo mặt hàng, nhà cung cấp.


 Báo cáo công nợ: Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo số lượng, đơn giá và lập đối chiếu công nợ.


 Báo cáo chi phí:


* Báo cáo chi tiết chi phí theo khoản mục: Phí cho phép lập báo cáo phí của toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chi phí gián tiếp theo ngày, số chứng từ.


* Báo cáo tổng hợp phí theo khoản mục: Cho biết tổng hợp số liệu của từng khoản mục chi phí phát sinh trong kỳ của từng tài khoản tập hợp chi phí gián tiếp. * Các bảng phân bổ: Bảng phân bổ bao gồm: Bảng tính lương và BHXH; Bảng phân bổ nguyên vật liệu; Bảng phân bổ chi phí nhân công, chi phí chung; Bảng phân bổ chi phí Qlý, bán hàng.


 Báo cáo giá thành: Lập bảng tính giá thành phân xưởng và giá thành đơn vị cho thành phẩm sản xuất ra.


 Báo cáo chi tiết lãi lỗ: Là báo cáo quản trị cho biết hiệu quả kinh doanh của chi tiết từng hoạt động, dịch vụ kinh doanh, của từng mặt hàng của đơn vị.


III . CÁC PHẦN VIỆC TRIỂN KHAI TẠI ĐƠN VỊ


• Cung cấp đĩa CD Rom bản quyền phần mềm ACsoft.


• Tư vấn thiết lập hệ thống báo cáo trên phần mềm phù hợp với đặc thù quản lý.


• Đào tạo và hướng dẫn nhân viên sử dụng các phần hành phần mềm.


• Cùng với nhân viên của đơn vị thực hành nhập dữ liệu thực tế phát sinh.


• Hướng dẫn khai thác hệ thống báo cáo, hướng dẫn kiểm tra, sửa – xoá dữ liệu, cài đặt, lưu trữ dữ liệu….


• Bảo hành phần mềm trong 01 năm.


• Hỗ trợ , tư vấn miễn phí các chính sách thuế, tài chính kế toán doanh nghiệp.


• Công ty Toàn Việt có trách nhiệm hỗ trợ thường xuyên các đơn vị sử dụng.


• Cấp lại bản quyền phần mềm khi có sự thay đổi về chế độ báo cáo.


Mọi chi tiết xin liên hệ:


CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THUẾ TOÀN VIỆT


Địa chỉ: 63 Văn Tiến Dũng, P.Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột


Điện thoại: (0500) 3 550999 / 8585456     Fax: (0500) 3 754567


Hotphone: 0905 805 605 / 0935 987 981 (Mr.Toàn) 


 


[Tạo trang in]

 
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢCKÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ | Hỏi đáp | Truyện cười    

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & DỊCH VỤ THUẾ TOÀN VIỆT
63 Văn Tiến Dũng P.Tân An, TP.BMT - Đăklăk
Tel: Tel : (0500) 8585.456 - 355.0999 - Fax Fax : (0500)375 4567
Website:www.toanviet.vn - Email: thaoktvi@yahoo.com
Copyright by Vuong Thanh Phat Company (2009), Hotphone: 0938.79.6868